Snowberry business suites - Affärsidé
Möjligheten för ett företag att köpa en egen lägenhet är mycket nära nog obefintlig då Bostadsrättsföreningar uteslutande nekar juridiska personer att bli medlemmar. För BRF Snowberry är det istället ett krav för att få bli medlem, samt att man förpliktar sig att bedriva momspliktig verksamhet. Uthyrning av lokal/lägenhet är en momspliktig verksamhet och årsavgiften är att betrakta som hyra. Medlemmarna har ett gemensamt intresse att sköta och förvalta fastigheten med tillhörande anläggningar, så att värdet bibehålls eller ökar.

Lägenhet - ett eller flera utrymmen i en byggnad som i upplåtelsehänseende utgör en självständig enhet

Juridisk person - är en organisation som kan erhålla rättigheter och ikläda sig skyldigheter, till exempel ett bolag, en förening, en stiftelse

§ 2 Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelsen får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal.

Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.


Fastigheten är skapad att tillhandahålla lägenheter som erbjuder goda förutsättningar för verksamhet och boende. Nyckelorden är:


Design Trygghet
Ljus Enkelhet
Värme Berg
Luft Betong
Svalka Glas
Kommunikation Trä